“Il virus maledetto”, la poesia in vernacolo di Franco Pagano

pubblicità

Riceviamo e pubblichiamo la poesia in vernacolo, con traduzione in italiano, di Franco Pagano.

Ma ce iàe ca stè a sêcceaetê
da l’inizie dê cuss’ænnê,
nan sê sciauchê e nan sê vasê,
nan sê chændê e nan s’abbèllê.
Senza strettê dê lê manê
fra zianê e fra pariendê,
cê guardame d’indê a l’occhie
caumê fossêmê fêtiendê.
Cê nu geœirê tê vu fè
o dê mezzê dê la chiæzzê,
sindê proeimê addêmannè:
fezzê buonê o sò nu pæzzê?
La mangiatê o ristorendê
o la pizzê alla pizzerœie
iàe nu suonnê ca tê vaeinê,
sia dê nottê ca dê dœie.
E cittê, cittê, e acchianê acchianê
chê lê mæskêrê saupê o mùssê,
sciamê sembê chê la pagheurê
ca cê attæcchè stù virùs.
Nu virùs maledettê
chè pêrtatê fraivê e mortê,
nan sê vaeitê e nan sê sendê
ma ca sciauchê chê la sortê.
E quennê l’omenê sê crêdavê
de iessê cuddê chiù potendê,
è sêrveutê cussê malê
a fè chiængê tenda gendê.
C’è piaceutê ad affêtescie
ierie, terrê, cielê e marê,
e mau tênimêcê stù uaie
ca facê dænnê a lê crêstianê.
Na spêrænzê c’è rêmasê
e iaie l‘arrœivê du vaccœinê,
pêrcè u munnê ava grêdè:
abbrazzæmêcê chiù dê prœimê.

Il virus maledetto (traduzione in italiano)
Ma che cosa sta succedendo
da l’inizio di quest’anno.
non si gioca, non si bacia,
non si canta e non si balla.
Senza strette di mani
fra zii e fra parenti,
ci guardiamo dentro gli occhi
come fossimo fetenti.
Se un giro ti vuoi fare
nel mezzo della piazza,
devi prima chiedere:
faccio bene o sono un pazzo?
La mangiata al ristorante
o la pizza in pizzeria
è un sonno che ti viene
sia di notte che di giorno.
E zitti, zitti, e piano, piano,
con le maschere sul muso,
andiamo sempre con la paura
che ci attacca questo virus.
Un virus maledetto
che ha portato febbre e morte,
non si vede e non si sente
ma che gioca con la sorte.
E quando l’uomo si credeva
di essere quello più potente,
è servito questo male
a far piangere tanta gente.
Ci è piaciuto ad inquinare
aria, terra, cielo e mare,
e ora teniamoci questo guaio
che fa danni alle persone.
Una speranza ci è rimasta
ed è l’arrivo del vaccino,
perché il mondo vuole gridare:
abbracciamoci più di prima.